Algemene voorwaarden en huisregels The GlowHouse Zonnestudio’s

ARTIKEL 1;
BIJ ONDERSTAANDE PUNTEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ZONNEBANK BIJ DE STUDIO’S VAN THE GLOWHOUSE;
 •  The GlowHouse laat, in navolging van de EU-regels voor de zonnebranche, geen mensen toe jonger dan 18 jaar.
 • Als U huidtype 1 heeft, overgevoelig bent voor zonlicht en/of lijdt aan huidziektes of huid- aandoeningen.
 • Als U medicatie slikt welke een reactie kan geven i.c.m. UV. Wij adviseren altijd om eerst uw dokter te raadplegen wanneer u medicatie gebruikt en van de zonnebank gebruik wilt maken.
ARTIKEL 2;
WANNEER U VAN ONZE ZONNEBANKEN GEBRUIK MAAKT, VRAGEN WIJ U HET VOLGENDE IN ACHT TE NEMEN;
 • Voor het gebruik van de zonnebank, dient u eerst uw make-up te verwijderen. De zonnestudio’s van The GlowHouse hebben hiervoor een make-up/ verzorgingshoek tot uw beschikking gesteld.
 • Het gebruik maken van de zonnebank geschied altijd op eigen risico.
 • Advies welke wordt gegeven door de zonneconsulente, die op dat moment aanwezig is in de studio, is niet bindend. Echter mocht de klant bepalen niet met dit advies akkoord te gaan en een andere/hogere zonnebank te nemen dan in het advies wordt gegeven dan zullen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen risico zijn.
 • Het advies is om maximaal 40x per kalenderjaar gebruik te maken van de zonnebank.
 • U mag maximaal 1x per dag van de zonnebank gebruik maken. U dient rekening te houden met de hoeveelheid zonlicht die u tot u neemt. Wij adviseren dan ook om niet overmatig in de buitenzon te gaan zonnen.
 • Geef uw huid de tijd om het UV gebruik op te bouwen. Zo laat u uw huid wennen aan het UV licht.
 • Gebruik tijdens het zonnen een UV-beschermende bril. UV licht wat rechtstreeks in uw ogen komt, kan tot een aantal aandoeningen leiden. Deze bril hebben alle studio’s van The GlowHouse ter beschikking in bruikleen. Wij verzoeken u de UV-bril na gebruik weer in te leveren bij de zonneconsulentes in de studio zodat deze op professionele wijze gereinigd kan worden voor de volgende klant.
ARTIKEL 3;
WIJZIGINGEN VAN TARIEVEN, ACTIES EN ALGEMENE VOORWAARDEN;
 • Zonnestudio The GlowHouse behoudt zich het recht voor prijzen, openingstijden, acties en de algemene voorwaarden te wijzigen.
ARTIKEL 4;
ACTIES EN WINACTIES;
 • Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie.
 • Onze medewerk(st)ers worden niet (ruim) van te voren op de hoogte gebracht van de aankomende acties.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van The GlowHouse.
 • Na het winnen van een prijs in een prijsvraag of actie van The GlowHouse is de winnaar gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe prijsvragen of acties van The GlowHouse waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.
 • The GlowHouse behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens The GlowHouse of derden.
 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Onze medewerk(st)ers worden niet (ruim) van te voren op de hoogte gebracht van de aankomende acties
ARTIKEL 5;
SALDO’S TEGOEDEN ETC.;
 • Saldo’s c.q. tegoeden zijn ten alle tijden persoonsgebonden. Tevens zijn saldo’s c.q. tegoeden niet overdraagbaar of inwisselbaar.
 • Saldo’s c.q. tegoeden zijn ten alle tijden filiaal gebonden.
 • Saldo’s c.q. tegoeden kunnen afwijkende voorwaarden hebben. Deze actie voorwaarden worden ten alle tijden gecommuniceerd door The GlowHouse. Dit kan zijn via social media, onze website, onze app en/of vermeld op de actie afbeelding.
 • Saldo’s c.q. tegoeden kunnen een afwijkende geldigheidsdatum hebben. Deze kunnen niet verlengd worden. De geldigheid zal ten alle tijden duidelijk worden gecommuniceerd door The GlowHouse bij aanschaf van het saldo.
ARTIKEL 6;
GLOWHOUSE CADEAUBON;
 • The GlowHouse Cadeaubon is 1 jaar geldig na aankoopdatum.
 • The GlowHouse Cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • The GlowHouse Cadeaubon eventuele restwaarde wordt niet in contanten uitgekeerd, maar wordt retour gestort op de door de klant op te geven naam.
 • Niet geldig in combinatie met andere acties.
ARTIKEL 7;
THE GLOWHOUSE APP;
 • Aan saldo bedragen getoond in de app kunnen geen rechten worden ontleend. Het saldo getoond in de app kan afwijken van het werkelijke saldo in de winkel. Saldo’s kunnen gebonden zijn aan een geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur is niet zichtbaar in de app. Hierdoor kan het werkelijke saldo afwijken met wat er in de app wordt weergegeven. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de getoonde bedragen in The GlowHouse app.
ARTIKEL 8;
RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID;
 • Het gebruik maken van de faciliteiten van The GlowHouse is geheel voor eigen risico. The GlowHouse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt The GlowHouse geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The GlowHouse indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.
ARTIKEL 9;
HUISREGELS;
 • In en om het pand gelden regels, u vindt deze op diverse plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels.
 • Zonder supervisie door ouders of andere betrokkenen volwassenen, zijn kinderen niet toegestaan in onze studio’s. Het is onder geen enkel beding toegestaan, dat de (tijdelijke) zorg wordt overgedragen aan onze medewerksters. The GlowHouse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel.
 • In de cabines van The GlowHouse mag er niet meer dan 1 persoon gebruik maken van de zonnebank en aanwezig zijn in de cabine tijdens de zonsessie.
 • The GlowHouse behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een klant zonder opgaaf van reden.
 • Ieder klant van The GlowHouse onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de balie (indien bemand).
 • The GlowHouse is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van klanten. Het zonnen geschiedt op eigen risico.
 • Roken is ten strengste verboden.
 • Dieren zijn niet toegestaan in onze studio’s. M.u.v.gecertificeerde hulphonden.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van publicatie omtrent The GlowHouse ten strengste verboden.
 • Ieder klant is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de balie.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie van The GlowHouse.
ARTIKEL 10;
KENNIS HUISREGELS;
 • De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Zonnestudio The GlowHouse en hiernaar te handelen. Door het betreden van de studio en zijn faciliteiten verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. The GlowHouse is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreed bij The GlowHouse. De algemene voorwaarden en huisregels van The GlowHouse staan op de website.
ARTIKEL 11;
PRIVACY;
 • De 0,3 norm wetgeving voor de zonnebank branche schrijft voor dat wij een huidtype analyse doen bij al onze klanten en hier ook een steeds passend advies op uitbrengen. Samen met uw persoonsgegevens wordt dit in ons computersysteem gezet. The GlowHouse heeft uw persoonsgegevens nodig omdat u als klant ingevoerd wordt in ons systeem, hierdoor kunnen wij de zon geschiedenis van de klant bijhouden en ten alle tijden een passend advies verstrekken.
 • The GlowHouse verklaard dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt wordt voor ons computersysteem om de klant een goed en persoonlijk zonadvies te kunnen geven. Deze computer is beveiligd t.b.v. internet criminaliteit. De gegevens dienen dus alleen voor advies en ter controle. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden t.b.v. marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier bij inschrijving toestemming voor geeft.